Pædagogisk læreplan

DEN PÆDAGOGISKE LÆREPLAN:
ALSIDIG PERSONLIG UDVIKLING


Vores mål er:

-At barnet udvikler sit selvværd og sin personlighed, så det kan indgå i det sociale samvær

-At de får en god selvopfattelse

-At børnene føler sig set og hørt

Metode:

-Udtrykke sin mening fx under leg, samling, større eller mindre forsamlinger, fortælle om oplevelser.

-At rose børnene i det de er gode til, så de bliver set og anerkendt, for den de er og det de er gode til

-Der skal være plads til forskellighed

-Der er åbenhed

-Når barnet anerkender sine egne følelser

-At gøre børnene selvhjulpen

Målet er nået når:

-Barnet kan give udtryk for dets følelser og behov

-Barnet kan indgå i et socialt samvær

-Barnet er læringsparat og har lyst til at læreSOCIALE KOMPETENCER


Vores mål er:

-At børnene kan indgå og udfordre sig selv i sociale sammenhænge

-At børnene lærer at løse konflikter

-At børnene lære at respektere hinandens forskelligheder

-At børnene lære at samarbejde i en opgave og lærer at lytte til hinanden

Metode:

-Lave små læringsmiljø med mulighed for forskellige aktiviteter

-Give plads til fordybelse

-At guide børnene i selv at løse deres konflikter

Målet er nået når:

-Børnene lærer at løse konflikter selv

-Børnene kan tage hensyn til andre og kan sige til og fra

-Vi ser børnene trives og er glade for at komme i børnehave

-Alle børn fungerer i det sociale fællesskabSPROGLIGE KOMPETENCER


Vores mål er:

-At børnene lærer at sætte ord på tanker, følelser, oplevelser og handlinger

-At børnene får interesse for tegn, tal, symboler og bogstaver

-At børnene kan bruge af eget og aflæse andres kropssprog

-At vi har fokus på børnenes sprog

Metode:

-Vi skaber rammer og rum for at børnene har mulighed for at udtrykke sig sprogligt fx samling, sproggrupper, spisesituationer, gruppetid

-Vi vægter er en god omgangstone blandt børn og voksne højt

Målet er nået når:

-Børnene kan udtrykke sig verbalt og nonverbalt

-Børnene selv kan sætte ord på deres følelser og lærer at løse sine konflikt med voksenhjælp

-Børnene viser tegn på sproglig læringKROP OG BEVÆGELSE


Vores mål er:

-At styrke deres fin -og grovmotorik

-At vi voksne er igangsættende i forhold til fysiske udfoldelser og det smitter af på børnenes egen aktivitet og udfoldelse.

-At børnene får en selvforståelse af egen krop igennem de fysiske udfoldelser

-At børnene viden omkring sundhed og at vi er forskellige

Metode:

-Skabe rum til børnene kan bruge deres fantasi, så de har mulighed for at bruge kroppen både inde og ude.

-Tingene er i børnehøjde, så børnene har mulighed for at tegne, klippe, arbejde med perler og andre kreative ting.

-Vores tumlerum giver mulighed for at udfolde sig grovmotorisk, som ribbe, hoppepuder, sanserør m.m.

-Vi har ture ud af huset, hvor vi får brugt kroppen i vores nærmiljø.

-Vores legeplads giver mulighed for fordybelse og er indrettet med små legemiljøer som styrker leg og bevægelse

-Vi bruger meget sang og musik i dagligdagen som understøtter kroppens bevægelser fx til samling, gruppedage og andre voksenstyrede aktiviteter

-Vi opfordre til selvhjulpenhed og at vi indbyrdes hjælper hinanden fx voksen-barn, barn-barn imellem

Målet er nået når:

-Børnene selv sætter bevægelseslege i gang

-Vi ser børnenes glæde ved fysisk aktivitet

-Børnene udvikler sig motorisk og derved for mere selvværd og tør mere

-Børnene har tillært sig nye færdigheder og vi ser at barnet er vokset med opgaven

-Børnene uopfordret hjælper hinanden
NATUREN OG NATURFÆNOMENER


Vores mål er:

-At børnene får respekt for naturen og passe på vores miljø

-At børnene får kendskab til hvor maden kommer fra

-At børnene bruger deres sanser og får glæde ved at være ude i naturen

-At børnene får kendskab til årstiderne og naturfænomener fx regn, blæst, sne, sol

Metode:

-At børnene er ude i alt slags vejr

-At vi voksne er inspirerende og udforskende sammen med børnene omkring naturen

-At børnene får indsigt i hvad det gør ved naturen, når vi smider ting der ikke kan forgå

-Gøre dem fortrolige med insekter og planter

-At børnene og de voksne kan indhente oplysninger om naturen udefra bøger eller internet

Målet er nået når:

-Børnene oplever og viser glæde ved at være i naturen

-Børnene får lært at sætte ord på de forskellige vejrforhold

-Børnene giver deres viden videre til de andre børn og sammen hjælper hinanden med at værne om naturen fx dyr, planter, træer m.m.

-Børnene bruger naturen materialer fx pinde, grankogler, blade, sand m.m. i legen og udforsker deres fantasiKULTURELLE UDTRYKSFORMER OG VÆRDIER


Vores mål er:

-At børnene får et kendskab til den kultur vi lever i, samt andres kulturer og traditioner

-At børnene får kendskab til vores nærområde og kulturelle tilbud

-At vi skaber en kultur som opfordre børnene til selvhjulpenhed

-At børnene bliver præsenteret for og afprøver forskellige udtryksformer og materialer fx gennem musik og kreativitet

Metode:

-At vi giver mulighed for at børnene kan opleve forskellige kulturelle udtryksformer gennem traditioner, musik, bøger, ture ud af huset fx kirken, biblioteket, plejehjemmet, fjorden m.m.

-Vi har forskellige læringsmiljøer, så børnene kreativt kan udfolde sig med forskellige materialer

-At give plads og tid til at kunne ”prøve” selv

Målet er nået når:

-De ved højtider genkender traditioner

-De genkender ting eller steder de har hørt om eller set fx kirken, biblioteket, plejehjemmet, fjorden m.m.

-Børnene selv kan fx tage tøj af og på, hælde morgenmad op, tørre sig selv, dække bord, finde sine ting i køleskab eller egen plads

-Børnene tør og har lyst til at udtrykke sig på forskellige måder

-Børnene har fået en forståelse for at vi er forskellige og har forskellig kulturBØRN MED SÆRLIGE BEHOV


Vores mål er:

-At de bliver integreret i institutionen og i børnegruppen udefra deres individuelle forudsætninger

-At vi arbejder målrettet med at barnet udvikler sig i en positiv retning

Metode:

-At lave små legegrupper og læringsmiljøer

-Giver dem mulighed for afskærmning og pauser/hvile i løbet af dagen

-Bruger piktogrammer

-Guider/støtter/vejleder dem i alle situationer i dagligdagen

-Have godt og tæt forældresamarbejde for at barnet oplever en genkendelighed mellem institutionen og hjemmet.

-Samarbejder med forskellige faggrupper, som talepædagog, psykolog, fysioterapeut til fokusteammøder, dialogmøder og netværksmøder

-Sproggrupper, hvor vi går fra med en lille gruppe 4-5 børn. 

-Hjælper børnene ind i legene og vi voksne tager del i legen og støtter op om barnet, så det er deltagende og derved styrker deres sociale kompetencerBørnehaven Lindehuset - Lindbjergvej 6 - 4040 Jyllinge - Tlf: 46 73 46 49 - E-mail: kontakt@bhlindehuset.dk