Vedtægter

Læs vores vedtægter herunder


Vedtægt for den private institution Børnehaven Lindehuset


§ 1. Navn og hjemsted


Stk. 1. Foreningens navn er Børnehaven Lindehuset.

Stk. 2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune.

Stk. 3. Foreningen ejer og driver institutionen Børnehaven Lindehuset, som privat.


§ 2. Formål


Stk. 1. Foreningens formål er:


A) at drive institutionen Børnehaven Lindehuset efter dagtilbudslovens bestemmelser og de til enhver tid gældende love og krav mv., der bestemmer og regulerer drift af daginstitution/tilbud. Foreningen kan ikke have andre økonomiske aktiviteter end drift af institutionen Børnehaven Lindehuset og andre not-for profit aktiviteter knyttet hertil inden for gældende lovgivning.


Dagtilbuddet er et led i kommunens samlede generelle og forebyggende tilbud til børn.


B) at sætte sig en pædagogisk opdragelse i overensstemmelse med den tidligere Landsforeningen Frie

Børnehaver og Fritidshjems formålsparagraf:


”En opdragelse der fremmer evnen til aktivt fællesskab, og som i en glad og tryg atmosfære giver sådanne muligheder for oplevelse og selvvirksomhed, at barnet herved får øget sin lyst til at lære og udfolde sin fantasi, alt med det sigte at fremme en alsidig udvikling. Arbejdet i institutionen skal i videst muligt omfang foregå i samarbejde med forældrene.

Institutionen står åben for alle uanset race, religion og politisk anskuelse. Påvirkning der sigter mod ensretning, må ikke finde sted. Institutionen skal arbejde for, at fremme tolerance og

medmenneskelighed. ”


C) at skabe debat om og deltage i den offentlige debat om børns og unges vilkår samt at støtte og arbejde for udvikling af børn og unges frihed og vilkår primært i den hjemmehørende kommune.


§ 3. Optagelseskriterier


Stk.1. Institutionen kan modtage op til 60 børn i alderen fra 3-6 år efter de til enhver tid gældende bestemmelser for institutionsstart og slut for børn i denne aldersgruppe herunder mulighederne for institutionens selvstændige tilpasning hertil.

Stk. 2. Institutionen er tilgængelig for alle børn jf. stk. 1.

Stk. 3. Optagelses i institutionen sker iht. anciennitet på ventelisten, dog under hensyntagen til at børn indskrevet i institutionen, samt søskende til nuværende og tidligere indskrevne børn i institutionen, har fortrinsret til institutionens pladser.

Stk. 4. Der kan ved optagelse tages hensyn til børnegruppens sammensætning f.eks. alder.

Stk. 5. Bestyrelsen kan beslutte, at der bliver opkrævet et depositum når barnet starter i institutionen. Beløbet vil blive betalt tilbage ved barnets ophør i institutionen.

Stk. 6. Såfremt der ikke er ledige pladser i institutionen, er det muligt at få barnet opskrevet på venteliste. Bestyrelsen kan fastsætte et ventelistegebyr til dækning af administrative omkostninger.


 

§ 4. Åbningstid


Stk.1. Institutionen har åbent alle hverdage. Bestyrelsen fastsætter den daglige åbningstid inden for en ugentlig åbningstid, der som minimum svarer til beregningsgrundlagt for størrelsen af det kommunale tilskud.

Stk. 2. Institutionen kan holde lukket samme antal dage som kommunale daginstitutioner.

Stk. 3. Bestyrelsen kan beslutte yderligere lukkedage. Muligheden for lukkedage fritager ikke institutionen for pasningsforpligtigelser i forhold til de børn, der er indmeldt i institutionen.


§ 5. Udmeldelse/opsigelse af børn


Stk. 1. Udmeldelse af et barn skal foregå skriftelig med 1 måneds varsel til den 1. eller 15. i måneden.

Stk. 2. Institutionsbestyrelsen kan opsige et barn hvis forældrebetalingen ikke er indbetalt inden 8 dage efter betalingsfristens udløb og institutionen efterfølgende har rykket 2 gange skrifteligt for betalingen. Der skal minimum være tale om en betalingsoverskridelse på 3 uger, før opsigelsen med en uges varsel kan finde sted.


§ 6. Medlemskreds


Stk. 1. Som medlemmer af foreningen kan kun optages forældre med forældremyndighed til børn, der er optaget i institutionen.

Stk. 2. Hvor der er eneforældremyndighed over et barn, kan bestyrelsen konkret dispensere fra kravet om forældremyndighed til forældremyndighedsindehaverens samlever eller ægtefælle, såfremt denne indtager en forsørgerstatus overfor barnet. Dispensationen skal fremgå af bestyrelsens protokol.

Stk. 3. Indmeldelse i foreningen sker ved barnets optagelse i institutionen, og afsluttes straks når barnet ophører med at gå i institutionen. Barnets ophør i institutionen sker ved udmeldelse til institutionens leder/ledelse med det varsel, som bestyrelsen har fastsat jf. vedtægterne.

Stk. 4. Bestyrelsen kan efter gældende bestemmelser/praksis ekskludere et medlem fra foreningen, hvorved barnet vil ophøre med at gå institutionen. De for institutionen særligt vedtagne årsager til eksklusion skal vedtages af bestyrelsen og fremgå af forretningsordenen.


§ 7. Ordinær generalforsamling


Stk. 1. Forældremødet er at betragte som generalforsamling.

Stk. 2. Forældremødet er foreningens øverste myndighed.

Stk. 3. Ordinært forældremøde afholdes én gang årligt inden udgangen af marts måned og indkaldes med mindst tre ugers varsel, ved opslag i institutionen og ved enten brev, e-mail, SMS til foreningens medlemmer eller på institutionens hjemmeside/forældreintra med angivelse af dagsorden.

Stk. 4. Møde- og stemmeberettigede på forældremødet er alle foreningens medlemmer, der ikke er i restance med forældrebetalingen. Der kan stemmes ved skriftlig fuldmagt.

Stk. 5. Dagsordenen for det ordinære forældremøde skal indeholde følgende punkter:


1. Valg af stemmeudvalg

2. Valg af dirigent

3. Bestyrelsens beretning

4. Regnskabsaflæggelse

5. Behandling af indkomne forslag

6. Fastsættelse af forældrebetaling (ved privat institution)

7. Vedtagelsen af overordnet delegation.

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

9. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant

10. Eventuelt

 

Stk. 6. Forslag, der ønskes behandlet på forældremødet, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før forældremødet.

Stk. 7. Forældremødet ledes af en dirigent.

Stk. 8. Forældremødet træffer sine beslutninger med simpelt flertal (en over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot én stemmeberettiget mødedeltager. Ved personvalg til bestyrelsen, hvor der er foreslået flere kandidater end det antal bestyrelsesmedlemmer, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes reglen om simpelt flertal.


§ 8. Ekstraordinær generalforsamling


Stk. 1. Ekstraordinært forældremøde kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af foreningens medlemmer fremsætter skriftlig begrundet anmodning over for formanden eller bestyrelsen. I sådanne tilfælde skal forældremødet afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er modtaget af formanden eller bestyrelsen.

Stk. 2. Indkaldelsesfristen for et ekstraordinært forældremøde er 8 dage.

Stk. 3. Ekstraordinær generalforsamling træffer beslutning ved kvalificeret flertal (2/3 af de fremmødte stemmeberettigede).


§ 9. Foreningens daglige ledelse


Stk. 1. Foreningen ledes til dagligt af bestyrelsen under ansvar for forældremødet.

Stk. 2. Mellem forældremøderne er bestyrelsen øverste besluttende myndighed, udøver foreningens ejerskab og varetager foreningens økonomi.

Stk. 3. Bestyrelsen er arbejdsgiver for institutionens leder/ledelse og øvrige ansatte, jf. dog § 107.

Stk. 4. Bestyrelsen består af 5-9 medlemmer.

Stk. 5. Forældrerepræsentanter til bestyrelsen vælges på forældremødet for en 2-årig periode, således at der hvert år vælges forskudt. Ved valg af 5 forældrerepræsentanter vælges således 3 det ene år for en 2 årig periode og 2 det næste år ligeledes for en 2 årig periode. Tilsvarende

gælder ved valg af 3 og 7 forældrerepræsentanter til bestyrelsen. Der vælges mindst 2 suppleanter for 1 år ad gangen.

Stk. 6. Herudover udpeger personalet i institutionen en repræsentant for et år ad gangen. Repræsentanten må ikke være en del af det ledende personale. Lokalforeningen udpeger en repræsentant i op til 4 år af gangen. Begge repræsentanter har stemmeret.

Stk. 7. Institutionens leder deltager i bestyrelsesmøderne som daglig leder af institutionen og faglig rådgiver, lederen har ikke stemmeret på bestyrelsesmøderne.

Stk. 8. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og forældremødets beslutninger.

Stk. 9. Umiddelbart efter forældremødet konstituerer bestyrelsen sig med en formand, evt. en næstformand og evt. en sekretær.

Stk. 10. Bestyrelsen fastsætter på førstkommende ordinære bestyrelsesmøde sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.


§ 10. Institutionens daglige ledelse


Stk. 1. Institutionen ledes til daglig af en ansat leder/ledelse, som er pædagogisk uddannet, under ansvar for bestyrelsen.

Stk. 2. Bestyrelsen delegerer den pædagogiske ledelse, daglige drift, ansættelses- og afskedigelseskompetence og myndighed i øvrigt til denne leder/ledelse.

Stk. 3. Bemyndigelsens overordnede form og indhold vedtages på et ordinært forældremøde.

Bemyndigelsen kan ikke omfatte ansættelses- og afskedigelseskompetence i forhold til ledende personale. Uanset lederens/ledelsens bemyndigelse kan bestyrelsen til enhver tid konkret kræve involvering i og/eller godkendelse af lederens dispositioner herunder i sager om ansættelse/afskedigelse, drift samt opfyldelse af dagtilbudslovens krav/regler.


§ 11. Økonomi, regnskab og revision


Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig overfor forældremødet for økonomien omkring institutionsdriften.

Stk. 3. Foreningens regnskabsførelse varetages af Frie Accounter og regnskabet udføres af uafhængig revisor.

Stk. 4. Inden den 1. august i året efter regnskabsåret indsendes det underskrevne og reviderede regnskab til Roskilde Kommune til orientering.


§ 12. Tegningsregler og hæftelse


Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af institutionsbestyrelsesformanden og mindst to institutionsbestyrelsesmedlemmer i forening. Bestyrelsen kan godkende, at lederen, formand, kasserer og/eller foreningens regnskabsfører i Frie Accounter kan råde over dankort og netbank til foreningens bank/giro konti hver for sig.

Stk. 2. Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede institutionsbestyrelse.

Stk. 3. Ved indgåelse og ophævelse af aftaler, der rækker ud over foreningens og/eller

institutionens daglige ledelse og drift eller som berører foreningens kapital, kræves tilslutning fra samtlige institutionsbestyrelsesmedlemmer.

Stk. 4. Institutionsbestyrelsen kan efter gældende bestemmelser/praksis med kvalificeret flertal (2/3 af de fremmødte stemmeberettigede) beslutte at ekskludere et barn fra institutionen, hvorved barnet vil ophøre med at gå institutionen. De for institutionen særligt vedtagne årsager til eksklusion skal vedtages med simpelt flertal (en over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) af bestyrelsen og fremgå af forretningsordenen.

Stk. 5. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.


§ 13. Vedtægtsændringer


Stk. 1. Nærværende vedtægter kan ændres med simpelt flertal (en over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) på et forældremøde, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.

Stk. 2. En vedtægtsændring træder i kraft med virkning fra det forældremøde, som den vedtages

på.

Stk. 3. Alle vedtægtsændringer meddeles Roskilde Kommune, vedtægtsændringer, der berører grundlaget for godkendelsen som privat institution, kræver desuden kommunens godkendelse.


§ 14. Opløsning


Stk. 1. Opløsning af foreningen kan finde sted med 2/3 flertal på et forældremøde eller med simpelt flertal (en over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) på to efter hinanden følgende forældremøder, hvoraf den ene skal være ordinær.

Stk. 2. Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med de i § 2 fastsatte formål eller til andre almennyttige formål. Beslutning om den konkrete anvendelse af

formuen træffes af det opløsende forældremøde og med samme flertal som anvendt under § 14, stk. 1.


 

§ 15. Datering


Således vedtaget på foreningens stiftende forældremøde i januar 2015 og senest ændret på det ordinære forældremøde den 21.1.2016.